آبیدال و بلتی در مقابل تمام بچه های آکادمی بارسا در چین

باشگاه بارسلونا مسابقه ایجالب و دیدنی میان آبیدال و بلتی در مقابل بچه های آکادمی بارسلونا در چین برگزار کرد ......

باشگاه بارسلونا مسابقه ای جالب و دیدنی میان آبیدال و بلتی در مقابل بچه های آکادمی بارسلونا در چین برگزار کرد.