آخرین مسابقه دوی 100 متر« یوسین بولت»

یوسین بولت در آخرین مسابقه دوی رسمی تاریخ ورزشی اش از دنیای دو خداحافظی کرد ......

یوسین بولت در آخرین مسابقه دوی رسمی تاریخ ورزشی اش از دنیای دو خداحافظی کرد. او در این رقابت مقام دوم را کسب کرد  و جاستین گاتلین آمریکایی  توانست  به عنوان قهرمانی را دست یابد

تگ ها


اخبار ویژه دو و میدانی