آقاى تاج چرا در خصوص حضور بانوان در استاديوم ها حرفى نمى‌زنيد؟

امين فراغت به گزا ......

امين فراغت

به گزارش مدال به نقل از قانون- آقايان تاج و ساكت! به شما توصيه مى كنم كتاب فرآيند تحول اقتصادى داگلاس نورث را بخوانيد. اين كتاب روز پنج شنبه در موسسه دين و اقتصاد رونمايى شد. اين كتاب به شما يادآورى مى كند كه به يادگيرى پديده هاى جامعه امروز بپردازيد!

اگر در فرآيند تغيير و تحول فرهنگ، اقتصاد، سياست و ...جامعه امروز به آگاهى متناسب دست پيدا نكنيد، آموزه هاى پيشين شما هشدارى براى آينده تان خواهد بود. شما جايگاهى را تصاحب كرديد كه مى تواند به عنوان يك مدل اقتصادى، فرهنگى و ...در جامعه جولان بدهد اما به دليل شخصيت محافظه كارانه با دسر استقامت در برابر تغييرات و فرمانبرى ناآگاهانه در خصوص فرمان هاى بيرونى ، فدراسيون فوتبال را به نهاد مهاركننده فرهنگى و اجتماعى تبديل كرده ايد!

پيشنهادى به شما دارم كه ميزگردى را در فدراسيون فوتبال با حضور اساتيد اقتصاددان مثل فرشاد مومنى، محسن رنانى،مسعود نيلى و حسين راغفر ترتيب دهيد تا به فهم مطلوبى از اقتصاد در فوتبال با توجه به موجوديت جامعه امروز دست يابيد! متاسفانه پس از انقلاب، در اكثر مواقع ورزش هاى پرتماشاگربه ابزار و مشغوليت ذهني مردم تبديل شده اند تا سوپاپ اطمينانى براى تخليه انباشت احساسات سركوب شده باشد. نهاد فدراسيون فوتبال نيز هيچ طرح و برنامه اى براى آموزش و ارتقاي حقوق شهروندى ندارد! بارها خودتان گفته ايد كه فدراسيون فوتبال يك NGO مردمى است. من هم مى گويم از نظر شكلى درست مى گوييد ليكن اين NGO مردمى چرا بايد كاركردى بيش از اندازه حاكميتى داشته باشد؟ چرا بايد ابزار و تيغ مهارشونده سياست باشد؟! نيمى از جمعيت كشور را دختران و زنان تشكيل مى دهند. چرا آنان نمى توانند در استاديوم ها، فوتبال را تماشا كنند؟!

حتما مىگوييد بحث حضور بانوان بايد از طريق بزرگان حل شود و اين راحت ترين بهانه براى فرار از مسئوليت تان است! اما من به شما مى گويم شما به عنوان فردى كه يك جايگاه مردمى را تصاحب كرديد، بايد نسبت به فرآيند تغيير و تحولات جامعه هوشيار باشيد و مهم تر اينكه زبان مردم باشيد! و از ترس از دست دادن جايگاه تان، ترس هاى ناگوارترى كه در آينده ممكن است گريبان سكوت كنندگان اكنون را بگيرد، بى تفاوت نباشيد!

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال