آموزش تکنیک تغییر جهت سریع در FIFA 19 (دوبله)

از سری مجموعه آموزش تکنیکهای نسخه جدید بازی فیفا سراغ تکنیک تغییر جهت سریع میرویم و با گریزمان و نیمار امتحان میکنیم ......

از سری مجموعه آموزش تکنیک‌های نسخه جدید بازی فیفا سراغ تکنیک تغییر جهت سریع می‌رویم و با گریزمان و نیمار امتحان می‌کنیم.

تگ ها


گیم پیشنهاد مدال ویدئو فیفا 19 فوتبال