آن موقع قانون وجود نداشت؟

فدراسيون فوتبال طوري درباره اجراي قانون در زمينه كارهاي خبري و محيطي شهرآورد تهران حرف مي زند كه هركس نداند تصور مي كند اين فدراسيون از نظر سخت افزاري، مديريتي و لجستيكي در تاريخ فوتبال كشور يك نمونه بي بديل است ......

فدراسيون فوتبال طوري درباره اجراي قانون در زمينه كارهاي خبري و محيطي شهرآورد تهران حرف مي زند كه هركس نداند تصور مي كند اين فدراسيون از نظر سخت افزاري، مديريتي و لجستيكي در تاريخ فوتبال كشور يك نمونه بي بديل است.

فدراسيون بابت اينكه از تلويزيون حق پخش نمي گيرد دلخور است ؛ در نتيجه دوربين هاي توليدي را راه نمي دهد و حتي براي عكسبرداري از اين بازي نيز به همه امر مي كند بايد قرارداد ببندند.

اين قانون مداري و اعمال مديريت با اعمال شاقه بسيار جالب است. خرسنديم كه چنين فدراسيوني داريم اما بحث بر سر اين است كه فدراسيون در تمام امور اين گونه سختگيرانه برخورد مي كند؟

گشاده دستي در واگذاري پروژه بليت فروشي به يك شركت كه اين روزها دردسري بزرگ را ايجاد كرده حاصل گشاده دستي كدام فدراسيون است؟

فدراسيون هاي ماقبل تاريخ يا همين فدراسيون؟

شما كه اين قدر اهل قانون هستيد و حتي عكاسان را شامل اعمال قانون مي دانيد بابت بي نظمي در واگذاري ماجراي بليت فروشي و مشكلات حقوقي ايجاد شده چه كسي را مقصر مي دانيد؟ آنجا قانون وجود نداشت؟

 

آرتین زهرابی-خبرورزشی-

 

 

 

 

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال