آژاکس و فاینورد؛ جنگ بر سر قهرمانی در آخرین هفته «اردیویسه»

تکلیف قهرمان این فصل اردیویسه هلند در این هفته مشخص می شود و تیم های فاینورد و آژاکس برای کسب این عنوان به مصاف رقیبان خود خواهند رفت ......

تکلیف قهرمان این فصل «اردیویسه» هلند در این هفته مشخص می شود و تیم های فاینورد و آژاکس برای کسب این عنوان به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.