آیا «استوکس» با لغو جریمه‌ها به تراکتور برمی گردد؟

استوکس مهاجم گلزن تراکتور سازی شاید در صورت لغو جرایم به این تیم بازگردد چرا که او می داند قرارداد دارد و سرنوشت و آینده او در دست باشگاه تراکتور است....

آنتونی استوکس همچنان وضعیتی نا مشخص دارد.

به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه تراکتور بخاطر بی نظمی های استوکس در حفظ او مردد بود،اما بعداز گذشت یک ماه هنوز موفق به جذب مهاجم خوب نشده و این نشان می‌دهد شاید مهاجم در  حد استوکس را حتی با قیمت دوبرابر او نمی‌توان پیدا کرد.

استوکس از جریمه سنگینی که شده به شدت ناراحت  است و  به نظر می‌رسد اگر باشگاه جریمه را کاهش دهد و یا لغو کند او به تیم بازگردد .

باشگاه تراکتور بدنبال آن است  استوکس  تضمین بدهد که غیبت های فصل قبل تکرار نخواهد شد.

آیا تراکتور جریمه سنگین استوکس را به شکل مشروط هم که هست ملغی می کند؟

اخبار مرتبط:

تراکتور از دو بازیکن خارجی خود شکایت می‌کند

تگ ها


آنتونی استوکس تراکتور Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال