آینده سازان فوتبال آلمان را بشناسید

تیمو ورنر، جوشوا کیمیچ و دیگر ستاره های آینده دار فوتبال آلمان در این ویدیو معرفی شده اند ......

تیمو ورنر، جوشوا کیمیچ و دیگر ستاره های آینده دار فوتبال آلمان در این ویدیو معرفی شده اند.

تگ ها


Bundesliga فوتبال