آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دچار تغییرات شد

با رای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال تغییراتی درآیین نامه انضباطی این فدراسیون به وجود آمد....

با رای اعضای مجمع فدراسیون فوتبال تغییراتی درآیین نامه انضباطی این فدراسیون به وجود آمد.

به گزارش مدال، مجمع فدراسیون فوتبال امروز در حال برگزاری است که در این مجمع تغییراتی در آیین نامه انضباطی این فدراسیون به تصویب رسید.

از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنجایی که بخشی از آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال دچار تعارضاتی با اساسنامه این فدراسیون بود به همین دلیل تغییراتی در آن صورت گرفت و اعضای مجمع به این تغییرات رای مثبت دادند.