اتفاق عجیب؛ چاقوکشی در لیگ ترکیه

در جریان یکی از بازیهای دسته دوم لیگ ترکیه اتفاقی عجیب رخ داد. منصورکالاربازیکن تیمامداسپوربا چاقویی که در دست ......

در جریان یکی از بازیهای دسته دوم لیگ ترکیه اتفاقی عجیب رخ داد. منصورکالاربازیکن تیمامداسپوربا چاقویی که در دست ...

در جریان یکی از بازی‌های دسته دوم لیگ ترکیه اتفاقی عجیب رخ داد. منصور کالار بازیکن تیم امداسپور با چاقویی که در دستانش پنهان کرده بود، وارد زمین شد و به اغلب بازیکنان ساکاریاسپور آسیب رساند. پس از پایان بازی بازیکنان ساکاریاسپور شکایت خود را به پلیس ترکیه ارائه دادند و عکس‌هایی از جراحتشان منتشر کردند. آنها گفتند: کالار با یک شیء سخت به ما نزدیک شد که در زیر پیراهنش پنهان کرده بود. او با آن به ما آسیب رساند.