اجراهای دیدنی با دوچرخه در 13 سالگی!

ورزشکار نوجوان تکنیک هایی دیدنی با دوچرخه کوهستان اجرا می کند، در حالیکه تنها 13 سال دارد ......

ورزشکار نوجوان تکنیک هایی دیدنی با دوچرخه کوهستان اجرا می کند، در حالیکه تنها 13 سال دارد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس