اختصاصی مدال؛اعضای تیم ملی بدون مصاحبه با رسانه ها ورزشگاه را ترک کردند

اعضای تیم ملی فوتبال بدون مصاحبه با رسانه ها ورزشگاه را ترک کردند. ......

اعضای تیم ملی فوتبال بدون مصاحبه با رسانه ها ورزشگاه را ترک کردند.

تگ ها


فوتبال