اختصاصی؛ مصاحبه سعید کریمی زننده گل صعود پرسپولیس +ویدیو

کریمی: گل کاملا در شرایط سالم به ثمر رسید...

مصاحبه ویدیوئی سعید کریمی زننده گل صعود پرسپولیس