اختصاصی - رونمایی از 5 عضو هیات مدیره پرسپولیس

به گزارشمدال،اخبار دریافتی مدال حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان بر سر اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به جمع بندی نهایی رسیده است ......

به گزارشمدال،اخبار دریافتی مدال حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان بر سر اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به جمع بندی نهایی رسیده است ...

به گزارش مدال،اخبار دریافتی مدال حاکی از آن است که وزارت ورزش و جوانان بر سر اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به جمع بندی نهایی رسیده است.خبرهای دریافتی حاکی از آن است که ایرج عرب،جعفرکاشانی،علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش و علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و بیژن ذوالفقارنسب به عنوان مدیران باشگاه پرسپولیس انتخاب خواهند شد.به احتمال زیاد ایرج عرب نیز به عنوان سرپرست یا مدیرعامل انتخاب خواهدشد.