از بوقچی تا لیدر / آنالیزورهای بی رحم

دوران محمد بوقی و عمو سهراب گذشت......

گذشت آن روزهایی که محمد بوقی و عمو سهراب چشم و چراغ سکوهای امجدیه و آزادی بودند. مردانی که بی مواجب و بی چشمداشت برای معشوقان رنگی شان حنجره می گذاشتند و آخر سر هم در تنهایی از غم تیم هایشان دق کردند.