از حرکت جنجالی فریادشیران تا تغییرات در تندیس پورحیدری (خارج از گود)

خارج از گود را تماشا می کنیم. ......

خارج از گود را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال