از پرواز در اوج آسمان تا دلهره در آبشارهای خروشان

مایلز دایشر، سلطان پرواز مدرن و رافا اورتیز قهرمان کایاک رانی جهان در دو برنامه پشت سر هم از اوج آسمان پرواز کرده اند تا با فرود بر سطح رودی بزرگ به جنگ آبشارهای خروشان آن بروند ......

«مایلز دایشر»، سلطان پرواز مدرن و «رافا اورتیز» قهرمان کایاک رانی جهان در دو برنامه پشت سر هم از اوج آسمان پرواز کرده اند تا با فرود بر سطح رودی بزرگ به جنگ آبشارهای خروشان آن بروند. 

تگ ها


اکستریم اسپورتس