از 6 تا 29 سالگی با «کانر مک گرگور»

در این ویدئو تغییر چهره و مسیر ورزشی کانر مک گرگور را از شش سالگی تا امروز مرور می کنیم ......

در این ویدئو تغییر چهره و مسیر ورزشی کانر مک گرگور را از شش سالگی تا امروز مرور می کنیم.

تگ ها


رزمی مبارزه مک گرگور می ودر اکستریم اسپورتس