اساتید کونگ‌فوی شائولین

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از تمرینات دقیق و پیچیده اساتید کونگفوی شائولین که آن را تقدیم دوستداران ورزشهای رزمی میکنیم ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از تمرینات دقیق و پیچیده اساتید کونگ‌فوی شائولین که آن را تقدیم دوستداران ورزش‌های رزمی می‌کنیم.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی