استاندار آذربایجان در بین خبرنگاران

محمدرضا پورمحمدی استاندار تبریز در جایگاه خبرنگاران حضور یافت و روی یکی از صندلی های بالایی این جایگاه جای گرفت....

محمدرضا پورمحمدی استاندار تبریز در جایگاه خبرنگاران حضور یافت و روی یکی از صندلی های بالایی این جایگاه جای گرفت.

به گزارش مدال، پورمحمدی با شال سرخ رنگ باشگاه تراکتورسازی قصد داشت در وی آی پی ورزشگاه یادگار امام مستقر شود اما به دلیل ازدحام جمعیت و بالاجبار در جایگاه خبرنگاران حضور یافت.