استقبال کم تماشاگران از دیدار دوستانه ایران - ترینیداد و توباگو

به گزارش خبرنگار مدال در فاصله یک ساعت مانده به شروع دیدار ایران و ترینیداد و توباگو تنها حدود ۲۰ هوادار در ورزشگاه حضور دارد و افراد حاضر را میتوان با دست شمارش کرد ......

به گزارش خبرنگار مدال در فاصله یک ساعت مانده به شروع دیدار ایران و ترینیداد و توباگو تنها حدود ۲۰ هوادار در ورزشگاه حضور دارد و افراد حاضر را میتوان با دست شمارش کرد.
هواداران اعتقاد دارند اتفاقات چند روز گذشته در عدم استقبالشان در دیدار روز تعطیل تاثیر گذار بوده است.

تگ ها


فوتبال