اسکیت در سایه مناره‌های مراکش

در این ویدیو سری به کشور مراکش میزنیم تا هنرنمایی گروهی از اسکیتسواران را در سایه منارههای این کشور زیبا ببینیم ......

در این ویدیو سری به کشور مراکش می‌زنیم تا هنرنمایی گروهی از اسکیت‌سواران  را در سایه مناره‌های این کشور زیبا ببینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس