اسکیت سواری در سواحل روسیه – قسمت دوم

با ماکسیم، رابی و ماتیاس در دومین قسمت تور اسکیت سواری در روسیه همراه باشید ......

با ماکسیم، رابی و ماتیاس در دومین قسمت تور اسکیت سواری در روسیه همراه باشید. این قسمت «دریای سیاه» نام دارد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس