اصلاحات مورد نظر AFC در استادیوم آزادی از زبان گرشاسبی

ویدئوی صحبت های گرشاسبی در خصوص اصلاحاتی که AFC در نظر دارد را تماشا می کنید ......

ویدئوی صحبت های گرشاسبی در خصوص اصلاحاتی که  AFC در نظر دارد را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال