اظهار نظرهای پیشکسوتان پرسپولیس سوژه شد

پیشکسوتان پرسپولیس میگویند قرمزپوشان باید در آسیا ترسناکتر ظاهر شوند؛ اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاهولد در خبرورزشی شده است ......

پیشکسوتان پرسپولیس می‌گویند قرمزپوشان باید در آسیا ترسناک‌تر ظاهر شوند؛ اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس AFC Champions League فوتبال