اعضای کمیته داوران تنیس روی میز منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون تنیس روی میز، اعضای کمیته سرداوران و داوران این فدراسیون منصوب شدند....

* محمد قاسم عموئیان داور بین المللی بعنوان نایب رئیس کمیته
* نسرین محمدزاده سرداور ملی بعنوان دبیر کمیته
* زهرا اسکندری داور بین المللی بعنوان عضو
* احسان امید سرداور ملی بعنوان عضو

سرپرستی کمیته سرداوران و داوران فدراسیون تنیس روی میز برعهده سیمین رضایی است.

تگ ها


تنیس روی میز