اعلام زمان و شرایط انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال

فدراسیون فوتبال در اطلاعیهای از برگزارس انتخابات ریاست این سازمان در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ خبر داد...

به گزارش مدال، متن اطلاعیه فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:
اطلاعیه شماره یک - مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران 
بدین‌ وسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضای مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست‌های انتخابی فدراسیون در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ برگزار شود.
فلذا، کلیه افراد علاقه‌مند که دارای شرایط مشروحه ذیل هستند، می‌توانند در پست‌های انتخابی فدراسیون ثبت‌نام کنند.
۱- شرایط ثبت‌نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون شامل:
۱-۱) تابعیت ایران و سکونت در ایران.
۲-۱) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تأیید مراجع ذیصلاح.
۳-۱) دارا بودن سن حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت‌نام برای انتخابات.
۴-۱) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.
۵-۱) دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت.
۶-۱) در اجرای بند سه از ماده ۳۹ نامزدهای پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست‌های نواب رئیس را در فرم  شماره یک به صورت مکتوب ذکر کنند. لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند.
۲- شرایط ثبت‌نام در سایر پست‌های هیئت رئیسه طبق بند ۴ از ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون شامل:
۱-۲) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران.
۲-۲) عدم سوءپیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تأیید مراجع ذیصلاح.
۳-۲) دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت‌نام برای انتخابات.
۴-۲) دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت.
۵-۲) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.
۳- سایر شرایط برای انتخابات به شرح ذیل است:
۱-۳) طبق بندهای یک و دو ماده ۳۳ اساسنامه:
۱-۱-۳ ) هیئت رئیسه شامل ۹ نفر هستند:
الف : رئیس فدراسیون.
ب: نایب رئیس اول.
ج : نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات.
د: نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان.
و : پنج نفر اعضای دیگر شامل: یک نفر از بین رؤسای هیئت‌های استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند.

۲-۱-۳) تمامی اعضای هیئت رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات مجمع  باید حداقل توسط پنج نفر و رئیس فدراسیون توسط ۱۰ نفر از اعضای مجمع پیشنهاد شده باشند.
۳-۱-۳) اعضای هیئت رئیسه برای ثبت‌نام در همان پست در دوره بعدی، نیازی به اخذ تأییدیه از اعضای مجمع ندارند.
۴-۱-۳) دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیئت رئیسه چهار سال است و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های متوالی بلامانع است.
۲-۳) نحوه ثبت‌نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می‌شود.
۱-۲-۳) مدارک داوطلبان نامزد پست‌های انتخابی فدراسیون به شرح زیر هستند:
الف : مدارک عمومی هر پست:
۱- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
دو قطعه عکس ۶ در ۴ با زمینه روشن.
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان.
تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می‌شود.
ب : مدارک اختصاصی هر پست:
۱- تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی:
فرم شماره یک توسط داوطلب نامزد پست ریاست.
فرم شماره دو توسط نواب رئیس پیشنهادی.
فرم شماره سه توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیئت رئیسه.
ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت:
سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون‌های ورزشی.
سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا هم‌طراز آنها در مشاغل دولتی.
سابقه مدیرعاملی در شرکت‌های ثبت‌شده فعال در بخش خصوصی.
سابقه ریاست در هیئت‌های فوتبال استان‌ها.
سابقه مدیرعاملی در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.
۲-۲-۳) برای پست انتخابی شرایط ذیل‌الذکر نیز باید رعایت شود:
داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.
۳-۲-۳) مدت ثبت‌نام ۱۰ روز اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰  از ساعت ۹ الی ۱۶ (به استثناء پنجشنبه‌ها که از ساعت ۹ الی ۱۳ است)  تعیین می‌شود.
۴-۲-۳) کلیه نامزدهای هر یک از پست‌های انتخابی می‌توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی) از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ در روزهای اداری از ساعت ۹ الی ۱۶ (به استثناء پنجشنبه از ساعت ۹ الی ۱۳ است) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند.
ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره‌برداری لازم در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است نامزدها می‌بایست شخصاً فرم‌های تکمیل شده را به همراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده (مدارک عمومی و اختصاصی) تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به دبیرخانه مجمع تحویل و پس از مهر و امضا فدراسیون رسید اخذ کنند.
نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند.
۳-۳) اختیارات اعضای مجمع درباره فرم‌های پیشنهادی نامزدهای پست انتخابی:
هر یک از اعضای مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:
الف - پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره چهار).
ب - پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس اول (فرم شماره پنج). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضای مجمع در پست نایب رئیس اول در صورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.
ج- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس دوم (فرم شماره شش). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضای مجمع در پست نایب رئیس دوم در صورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.
د- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست نایب رئیس سوم (فرم شماره هفت). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضای مجمع در پست نایب رئیس سوم در صورتی قابل طرح است که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.
ه- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین رؤسای هیئت‌های استانی (فرم شماره هشت).
و- پیشنهاد یک نفر به‌عنوان نامزد پست هیئت رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شمار۹).
ز- پیشنهاد برای سه پست سایر اعضای هیات رئیسه (فرم شماره ۱۰).
 

بیشتر بخوانید:
فدراسیون فوتبال در انتظار حل مشکل برانکو با باشگاه پرسپولیس

تگ ها


فدراسیون فوتبال ایران انتخابات فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند ابراهیم شکوری لیگ برتر فوتبال ایران فوتبال ایران فوتبال