افسانه‌‌ی تکرارنشدنی «فرانچسکو توتی»

رم امشب در حساس ترین دیدار هفته هفتم سری آ برابر اینتر میلان خواهد ایستاد و همه نگاه ها بار دیگر به فرانچسکو توتی خواهد بود ......

رم امشب در حساس ترین دیدار هفته هفتم سری آ برابر اینتر میلان خواهد ایستاد و همه نگاه ها بار دیگر به فرانچسکو توتی خواهد بود. با بهترین گل های دوران بازی توتی، شامل گل های زیبایش به اینترمیلان به استقبال این دیدار برویم.