انواع تکنیک های نمایشی با «اسکوتر»

اگر فکر می کردید با وسیله ای همچون اسکوتر نمی توان اجراهای نمایشی داشت این ویدیو از تکنیک های برتر بهترین اسکوتربازان جهان را ببینید تا با پتانسیل های این وسیله قدیمی بیشتر آشنا شوید ......

اگر فکر می کردید با وسیله ای همچون اسکوتر نمی توان اجراهای نمایشی داشت این ویدیو از تکنیک های برتر بهترین اسکوتربازان جهان را ببینید تا با پتانسیل های این وسیله قدیمی بیشتر آشنا شوید.