انیمیشن؛ ژانگولرهای فیل جونز در اولدترافورد

شوخی عمر مومنی با فیل جونز که دو گل به خودی آخر من یونایتد را به نام خود زده است ......

شوخی عمر مومنی با فیل جونز که دو گل به خودی آخر من یونایتد را به نام خود زده است.