اوج زیبایی موج سواری در سواحل هاوایی!

اجرای اخیر بهترینهای موج سواری در سواحل هاوایی با کمک درونها از آسمان ضبط شده و تصاویر بینظیری به علاقهمندان هدیه داده است ......

اجرای اخیر بهترین‌های موج سواری در سواحل هاوایی با کمک درون‌ها از آسمان ضبط شده و تصاویر بی‌نظیری به علاقه‌مندان هدیه داده است.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس