اولین تمرین « امباپه » با پاریسن ژرمن

امباپه بازیکن جدید پاریسن ژرمن نخستین جلسه تمرین خود را با هم تیمی هایش انجام داد ......

امباپه بازیکن جدید پاریسن ژرمن نخستین جلسه تمرین خود را با هم تیمی هایش  انجام داد.

تگ ها


پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال