اولین تمرین جی‌جی بوفون با پاری‌سن‌ژرمن

قسمتهایی از اولین روز تمرین جیجی بوفون دروازهبان تازه وارد پاریسنژرمن با پاریسیها را در این ویدیو ببینید ......

قسمت‌هایی از اولین روز تمرین جی‌جی بوفون دروازه‌بان تازه وارد پاری‌سن‌ژرمن با پاریسی‌ها را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


جان لوئیجی بوفون پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال