اولین کارت سبز تاریخ فوتبال داده شد

در دیدار تیم های ف.تبل انتلا و و ......

در دیدار تیم های ف.تبل انتلا و ویچنزا در سری بی ایتالیا، اولین کارت سبز تاریخ فوتبال که برای بازی جوانمردانه تعریف شده به مهاجم ویچنزا داده شد.

تگ ها


سری آ فوتبال