اوپن استرالیا 2018؛ بهترین امتیاز روز دوم

ضربه دیدنی پابلو کارنو بوستا در دیدار برابر سیمون از فرانسه به عنوان بهترین امتیاز روز دوم اوپن استرالیا انتخاب شد ......

ضربه دیدنی پابلو کارنو بوستا در دیدار برابر سیمون از فرانسه به عنوان بهترین امتیاز روز دوم اوپن استرالیا انتخاب شد.

تگ ها


اوپن استرالیا تنیس