اینستاگرام عکس جراحت پای ترابی را پوشاند!

تصویر پای مجروح مهدی ترابی در فضای اینستاگرام قابل رویت نیست....

تصویر پای مجروح مهدی ترابی در فضای اینستاگرام قابل رویت نیست.

به گزارش مدال،اینستاگرام بطور خودکار تصاویر جِراحات پای مهدی ترابی را در تمام صفحات که این عکس را استفاده کرده اند ،به عنوان یک تصویر ناراحت کننده و دلخراش پوشانده است!

اینستاگرام عکس جراحت پای ترابی را پوشاند!