این دوچرخه هایِ بلند جهان را تغییر خواهند داد!

داستان ساخت دوچرخه ای خاص و متفاوت را ببینیم که با یک ایده ی احمقانه شروع شد، اما در ادامه به یک وسیله نقلیه کاربردی تبدیل شد ......

داستان ساخت دوچرخه ای خاص و متفاوت را ببینیم که با یک ایده ی احمقانه شروع  شد، اما در ادامه به یک وسیله نقلیه کاربردی تبدیل شد.