بازدید برانکو از چمن مجموعه ورزشگاه آزادی

برانکو در آستانه دیدار با پدیده از چمن مجموعه ورزشگاه آزادی دیدن کرد...

برانکو برای بازدید از چمن مجموعه ورزشگاه آزادی وارد زمین شد.