بازسازی سکانس مهیج فیلم «سریع و خشمگین» با ماشین های «آر.سی.»

گروه معروف تبلیغات اکستریم یکی از سکانس های مهیج تعقیب و گریز در فیلم سریع و خشمگین را با استفاده از ماشین های آر ......

گروه معروف تبلیغات اکستریم یکی از سکانس های مهیج تعقیب و گریز در فیلم «سریع و خشمگین» را با استفاده از ماشین های «آر.سی.» باز سازی کرده است. این ویدئوی جذاب را از دست ندهید.

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس