بازسازی گل استثنایی «ساموئل اتو» به اورتون

چند جوان خوش ذوق سعی می کنند گل زیبای ساموئل اتو به اورتون را در زمین تمرین دوباره اجرا کنند ......

چند جوان خوش ذوق سعی می کنند گل زیبای ساموئل اتو به اورتون را در زمین تمرین دوباره اجرا کنند.