بازیکنانی که توپ را از دروازه‌بان ربودند

در این ویدیو نگاهی داریم به موقعیتهای جالبی که بازیکنان در آنها توپ را از دست دروازهبانان ربودند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به موقعیت‌های جالبی که بازیکنان در آن‌ها توپ را از دست دروازه‌بانان ربودند.

تگ ها


فوتبال