بازیکنان فوتبال و سخت ترین رقیبان شان -قسمت 3

هر بازیکنی در فوتبال شخصی را به یاد دارد که بازی کردن مقابل او دشوار و سخت بوده است ......

هر بازیکنی در فوتبال شخصی را به یاد دارد که بازی کردن مقابل او دشوار و سخت بوده است. در قسمت سوم این ویدئو سخت ترین حریفان و رقیبان فوتبال را خواهید دید که به گفته خودشان بازی  کردن مقابل آن ها بسیار دشوار بوده است.

تگ ها


فوتبال