بازیکن برتر هفته 22 «سری آ»

مویزه کین، بازیکن جوان هلاس ورونا به عنوان بهترین بازیکن هفته 22 سری آ انتخاب شد ......

مویزه کین، بازیکن جوان هلاس ورونا به عنوان بهترین بازیکن هفته 22 سری آ انتخاب شد.

تگ ها


سری آ فوتبال