بازی حافظه با «لوئیس سوارز» و «دنیس سوارز»

دو سوارز بارسلونا در بازی حافظه که همه در کودکی بازی می کردیم شرکت کرده اند ......

دو سوارز بارسلونا در بازی حافظه که همه در کودکی بازی می کردیم شرکت کرده اند. ببینیم کدام شان حافظه بهتری دارد

تگ ها


بارسلونا فوتبال