بالا آوردن کمک داور در فوتبال اسکاتلند!

در اتفاقی نادر طی یکی از دیدارهای فوتبال در اسکاتلند دستگاه گوارش کمک داور بنای ناسازگاری گذاشت ......

در اتفاقی نادر طی یکی از دیدارهای فوتبال در اسکاتلند دستگاه گوارش کمک داور بنای ناسازگاری گذاشت. جالب تر اینکه وقتی داور بازی به قصد شوخی کمک داور را با کارت قرمز جریمه کرد حال کمک داور نگون بخت بدتر هم شد!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال