بامزه ترین گوپروی سال؛ صبحانه خوردن در حال معلق زدن!

......

در یکی از خلاق ترین گو پروهای سال اسکی باز جوان در حال کله معلق زدن صبحانه هم می خورد!

تگ ها


اکستریم طنز ورزشی اکستریم اسپورتس