با «اسنوموبیل» هم می توان رکورد جهانی زد!

دو سال پس از پرش 70 متری با چوب اسکی، دنیل بودین برگشته و لیستی از ماموریت های غیرممکن با اسنوبورد تهیه کرده است ......

دو سال پس از پرش 70 متری با چوب اسکی، دنیل بودین برگشته و لیستی از ماموریت های غیرممکن با اسنوبورد تهیه کرده است. جدیدترین اجرای این ورزشکار سوئدی تکنیک دبل بک فیلیپ با اسنوموبیل است که در تاریخ انجام نشده است.