بخش اول صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی /ویدیو

صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی قبل از بازی با ماشین سازی را می بینید....

صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی قبل از بازی با ماشین سازی را می بینید.