بدلکاری با مینی ماینر و شکستن رکورد جهانی (دوبله)

در این ویدیو به یک فرودگاه می رویم تا شاهد ثبت رکورد عبور از میان باریک ترین مسیر روی دو چرخ باشیم ......

در این ویدیو به یک فرودگاه می رویم تا شاهد ثبت رکورد عبور از میان باریک ترین مسیر روی دو چرخ باشیم. یک راننده متبحر با تسلط ماشین را کنترل می کند و از میان دو مانعی که مسیر را مشخص می کنند عبور می کند تا این رکورد را به نام خود ثبت کند. این ویدیو را با هم می بینیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس