برانکو:همچنان درصدر هستیم و برای قهرمانی میجنگیم

مصاحبه اختصاصی مدال با برانکو را در حاشیه تمرین پرسپولیس تماشا می کنید ......

مصاحبه اختصاصی مدال با برانکو را در حاشیه تمرین پرسپولیس تماشا می کنید.